Przejdź do treści

Regulamin gabinetu

Informujemy że Gabinet Cosmeo Joanna Różańska wdrożył i rozpoczął realizację obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami i postanowieniami RODO, określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych jest firma Cosmeo Joanna Różańska z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Zakładowej 9 BD

Dane kontaktowe:

Tel.797 234 919
e-mail: rozanska_j@wp.pl
adres korespondencyjny: ul. Zakładowa 9BD, 50-231 Wrocław

Współpraca z Klientami:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 dane osobowe naszych klientów są przetwarzane dla celów marketingowych oraz handlowych i mogą być także przetwarzane dla zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach skorzystania z oferty naszej firmy jest dobrowolne!
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. B rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – w skrócie RODO. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do nawiązania współpracy i kontaktu z Państwem także na Państwa żądanie w celu przedstawienia oferty firmy oraz sprzedaży usług i produktów naszej firmy. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas ciążą takich jak np. obowiązek archiwizacyjny oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Każdemu klientowi naszego gabinetu przysługuje prawo do:
żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
żądania przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
żądania ograniczenia przetwarzania danych,
wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych